Izveštaj sa konsultativnog sastanka povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period 2018-2020.

Konsultativni sastanak je organizovan 27. 12. 2017. god. u Palati Srbije na temu društvenog uključivanja mladih koji su u riziku od socijalne isključenosti koja je kao cilj prepoznato u Nacionalnoj strategiji  o mladima 2015-2025 a sve u cilju donošenja Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije 2018-2020.

Teme koje su posebno razmatrane istovetne su kao i specifični ciljevi u okviru Strateškog  cilja koji se odnose na unapređenje podrške društvenom uključivanju mladih iz kategorije u riziku od socijalne isključenost a koji je promovisan strategijom .

Kao specifični ciljevi radi postizanja ovog strateškog cilja prepoznati su:

  • sistemski preduslovi da mladi u riziku od socijalne isključenosti budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanje u ekonomske, društvene i kulturne tokove
  • povećanje dostupnosti i obima aktivnosti socijalne isključenosti mladih u riziku
  • povećanje obuhvata mladih u riziku od socijalne isklučenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške

Udruženje osoba sa invaliditetom predstavljao je Jović Marko u svojstvu člana Udruženja koji je tom prilikom istakao potrebu da se izraz ”rizik od socijalnog isključivanja” detaljnije i subjektivnije razradi radi senzibiljnijeg pristupa svih organa javne vlasti ali i drugih društvenih činilaca. Razlog više za ovakav argument nalazi se u činjenici da rizik od socijalne isključenosti danas pogađa sve društvene grupe usled povećane zavisnosti od kratkoročnih fluktuacija na tržištu kapital, a naročito tržišta radne snage. Subjektivnijim kriterijumima smanjio bi se rizik od diskriminacije osoba sa invaliditetom, naročito one posredne koja se krije iza naizgled neutralnih kriterijuma a koji zapravo otežavaju ili prete da bitno otežaju ostvarenje prava ove društvene grupe (osoba sa invaliditetom) naročito dok su mladi.

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograda smatra da je sastanak u organizaciji Ministarstva omladine i sporta bio konstruktivan, ako se imaju u vidu izneta mišljena drugih učesnika u raspravi a naročito ako se ima u vidu poziv organizatora da se iznesu sva zapažanja učesnika makar ona bila i negativna po donosioce odluka.

Podstaknuti ovakvim pozivom, Udruženje osoba sa invaliditetom-Beograda u narednom periodu u skladu sa svojim kapacitetima nastojaće da bude partner u ostvarivanju svih ciljeva utvrđenih nacionalnom strategijom o mladima 2015-2025.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *