20231209_103122

Radionice Stres(NO)

Udruženje osoba sa invaliditetom beograd je organizovalo ciklus radionica Stres(NO) koje su se bavile uzrocima, posledicama i prevencijom stresa na radnom mestu i u životu.

Radionice su održane u okviru projekta “Osnaženi možemo napred” podržanog od Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograd.

Radionice su se održale u setu od 10 radionica, svaka po dva sata.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , prva radionica: ,,Izvori stresa na radnom mestu “, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 06.11.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je prva radionica, onlajn, preko zoom aplikacije, na temu izvora stresa na radnom mestu. Radionica je započeta kratkom vežbom relaksacije odnosno dubokog disanja, sa ciljem opuštanja prisutnih i usvajanja tehnika za relaksaciju od stresa. Učesnici su usvojili znanja o tome šta je stres i koji su individualni, grupni i organizacijski nivoa stresora. Grupa je stekla uvid da je posao jedan od najčešćih i najvećih uzročnika stresa kod ljudi i da se ne može u potpunosti eliminisati, ali može biti umanjen.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , druga radionica: ,,Klasifikacije stresora “, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 11.11.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je druga radionica na temu klasifikacije stresora, hibridnog tipa – u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a i onlajn, preko zoom aplikacije. Učesnici su upoznati sa najčešće korišćenim klasifikacijama stresora u literaturi. Najistaknutija predstavlja kombinaciju dve, Vajnberga i saradnika kao i Kartrajta i Kupera i odnosi se na faktore stresa koji potiču od samog posla, uloge u organizaciji, međuljudskih odnosa na radnom mestu, razvoja karijere, organizacijskih i izvanorganizacijskih stresora, a edukovani su i informisani i o medicinskom, kliničkom i organizacijskom pristupu proučavanja stresa na radnom mestu.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , treća radionica: ,,Faktori stresa koji potiču od samog posla “, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 15.11.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je treća radionica, onlajn, preko zoom aplikacije, na temu faktora stresa koji potiču od samog posla. Učesnici su edukovani i informisani o faktorima stresa koji potiču od samog posla grupisanjem u tri celine koje se odnose na fizičke uslove na radu, radne zahteve/preopterećenost i radno vreme/smenski rad. Savladali su nepovoljne/povoljne fizičke uslove na radu ( uticaj buke, vibracija, visokih/niskih temperatura, vlažnosti vazduha, radnih prostorija, osvetljenja, provetrenosti kao i uticaj prirodnih elemenata na psihofizičko zdravlje zaposlenih – zelenila, boja, dekoracija), zatim radne zahteve/preopterećenost ( kvantitativno i kvalitativno radno preopterećenje, tzv. emocionalni rad, kognitivne, psihomotorne i fizičke radne zahteve/preopterećenost ) i uticaj radnog vremena/smenskog rada ( radno vreme od 8-16/9-17/ređe 7-15 sati, radna nedelja od 40 radnih sati/ pet radnih dana; rad u smenama – fiksne smene manje stresne u odnosu na rotirajuće, rad u noćnim – napor noćnog rada i dnevnog ,, odmora “, smene od 12 sati gde se sve ređe primenjuje model – 12 sati rad/24 odmor/12 sati rad/48 sati odmor – uticaj na zaposlene, njihove porodice, zdravlje, socijalni život, zadovoljstvo poslom, opšte blagostanje ).

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , četvrta radionica: ,,Uloge u organizaciji kao izvor stresa”, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 25.11.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je četvrta radionica na temu uloga u organizaciji kao izvora stresa, hibridnog tipa – u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a i onlajn, preko zoom aplikacije. Objašnjen je pojam radne uloge kao obrazaca ponašanja koji se očekuje od zaposlenog na određenoj radnoj poziciji. Učesnici su uvideli koje sve uloge svi imamo u životu ( roditeljska, bračna, profesionalna i dr. ) i spoznali da navedene uloge nose setove različitih ponašanja. Informisani su o svrsi uloga u organizaciji čime se zaposleni uvode u red i olakšava se predvidljivost njihovog ponašanja. Edukovani su o formalnom putu kao najčešćem izvoru informacija o zadacima zaposlenog na određenoj radnoj poziciji ( saržaj potpisanih radnih ugovora, pisana komunikaciji sa nadređenima – na papiru, elektronskim putem kroz mejlove, porukama na mrežama – npr. vajber ) i o neformalnom putu dobijanja informacija koje bliže definišu njihovu radnu ulogu ( npr. usmena uputstva pretpostavljenih, neformalni razgovori sa kolegama, osobama van organizacije – recimo sa kupcima ). Nadalje, savladali su neodređenost radne uloge koja se ogleda u nejasnim standardima uspešnosti, nedostatku resursa, nedostatku informacija o načinu obavljanja posla ( promena vlasničke strukture, uvođenje novih tehnologija i time manjka obuke ili neadekvatnosti obuke ), zatim problem tzv. konflikta uloga ( dobijanje različitih informacija od značajnih osoba, dobijanje protivrečnih instrukcija od strane iste osobe, zaposleni želi da obavi posao drugačije nego što je u opisu posla uobičajeno ) kao i preopterećenost uloge ( očekivanje da zaposleni uradi više u određenom vremenu nego što može ili očekivanje da zaposleni vrši više različitih uloga na poslu ). Informisani su i o odgovornosti koja se svrstava u ovu grupu stresora iako nije u direktnoj vezi sa radnom ulogom, stepenovanju nivoa odgovornosti kada su u pitanju stvari, resursi ( finansije, tehnička oprema ) i kada su u pitanju ljudi. Uočili su da povišen stres kod zaposlenih izaziva i premalo i previše opterećenja kao i premalo i previše odgovornosti i da je optimum opterećenja kao i odgovornosti najmanji izvor stresa za zaposlene.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , peta radionica: ,,Međuljudski odnosi na radnom mestu”, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 29.11.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je peta radionica, onlajn, preko zoom aplikacije, na temu međuljudskih odnosa na radnom mestu kao faktora stresa. Učesnici su edukovani o stresorima iz navedene grupe odnosno o socijalnoj podršci unutar radne grupe koja ublažava efekte stresa kada je posao težak/monoton/emocionalno zahtevan i o pojačavanju stresa i osećaja izolacije kada je grupa nezainteresovana za saradnike, zatim o stilu liderstva odnosno o važnosti odnosa zaposlenog i šefa, izvoru stresa ukoliko šef ne podržava zaposlene, pokazuje nekonzistentno ponašanje, daje neadekvatne smernice za rad, kreira perfekcionističko okruženje, pokazuje nebrigu, stavlja fokus na negativna a ne na pozitivna postignuća, na dalje o kohezivnosti i konfliktima unutar grupe – stres ublažava grupna kohezija i interpersonalno poverenje dok česti konflikti unutar grupe dovode do frustracija i nezadovoljstva, objašnjen je otvoren konflikt kada jedna ili dve strane verbalizuju postojanje konflikta i objašnjen je skriveni konflikt o kojem se ne govori već se vidi kroz postupke strana u konfliktu i destruktivan je ne samo po obe strane već i po radnu grupu odnosno tim kojem strane u konfliktu pripadaju, objašnjeni su izvori konflikta – nezdrava kompeticija kada se ciljevi sa jedne strane ostvare uz onemogućavanje ostvarenja ciljeva druge strane, zatim netrpeljivost dve osobe i funkcionalni konflikt koji predstavlja konstruktivno neslaganje unutar grupe koji u razgovoru vodi rešenju konflikta što dovodi do benefita, osećaja zajedništva i kohezije, potom o seksualnom uznemiravanju kao svakom verbalnom, neverbalnom i fizičkom ponašanju koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica koje traži zaposlenje kao i zaposlenog u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje kako se definiše u našem Zakonu o radu, ukazano je na neprepoznavanje takvog ponašanja od strane organizacija, kolega i da žrtve koje su uglavnom ženskog pola takva ponašanja ne prijavljuju ili iz straha od gubitka posla, osvete, nade da će uznemiravanje prestati, a kada napuste posao ostaju psihološke traume, objašnjeno je da takvo ponašanje uvek ima izrazito negativne posledice po žrtvu ( anksioznost, depresija, povišen distres, izraženija namera da se napusti organizacija ) i ukazano je da ponekad ima i tzv. ,, montiranih ” slučajeva i kao poslednje o mobingu kao specifičnom obliku agresivnog ponašanja na radnom mestu kada jedna osoba ili grupa psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu što ima za cilj ugrožavanje ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije sa posla, a postiže se malicioznim glasinama, neosnovanim i hroničnim optužbama, pretnjama, zastrašivanjem, ucenama, diskreditovanjem, izolovanjem i ostavlja jako teške posledice po žrtvu i njeno psihofizičko funkcionisanje a ima i negativan uticaj na efikasnost organizacije.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , šesta radionica: ,,Razvoj karijere”, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 02.12.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je šesta radionica na temu razvoja karijere, hibridnog tipa – u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a i onlajn, preko zoom aplikacije. Grupa je savladala stresore povezane sa karijerom koji se odnose na nesigurnost zaposlenja kao i na promociju i razvoj karijere odnosno efekat prebrzog kao i presporog napredovanja na tom planu. Učesnici su svojili znanja o problemu nesigurnosti zaposlenja kao jednom od najznačajnijih stresora u novom milenijumu – rad na određeno vreme ( Ugovor o delu ), lizing radnika ( status zaposlenog u agenciji za zapošljavanje, dok je radno angažovan kod poslodavca ), honorarni rad što izaziva strah od gubitka posla kao najočiglednije posledice nesigurnosti i direktno pogađa samopouzdanje zaposlenih, zdravlje, kvalitet života, nekada povećava privrženost organizaciji, jer zaposleni percipira da nema drugih alternativa. Stekli su uvid u stresore promocije i razvoja karijere, kada zaposleni ima doživljaj da presporo napreduje ( nedostatak prostora za napredovanjem – nejasni/netransparentni kriterijumi za napredak što izaziva nezadovoljstvo, osećaj nepravde, osećaj da rad zaposlenog nije prepoznat/cenjen što utiče na samopouzdanje i može dovesti do napuštanja posla, davanja otkaza ) i kada zaposleni ima doživljaj da prebrzo napreduje ( unapređenje preko mogućnosti i ambicija zaposlenog, postavljanje na radno mesto koje zaposleni ne želi, za koje nema dovoljno znanja, veština što vodi dvostrukom gubitku za organizaciju kada se kvalitetan izvršilac pretvori u osrednjeg ili lošeg rukovodioca ).

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , sedma radionica: ,,Organizacijski nivo izvora stresa”, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 06.12.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je sedma radionica, onlajn, preko zoom aplikacije, na temu organizacijskog nivoa izvora stresa. Učesnici su edukovani o sistemskim faktorima koji mogu negativno uticati na zaposlene uz pojašnjenje da organizaciju trebamo posmatrati kao sistem radnih uloga i grupa koje svojim politikama, procedurama, organizacionom kulturom mogu generisati različite izvore stresa koji pogađaju veći broj zaposlenih. Informisani su o organizacijskoj kulturi koja se najčešće kreira od ,, vrha ” na dole i cilj joj je homogenizacija zaposlenih radi lakšeg upravljanja njihovim ponašanjem; ukazano je koliko vrednosti koje se kreiraju utiču na zaposlene – pozitivne kao što je timski rad, posvećenost, kreativnost, inovativnost, stvaraju drugačiji radni ambijent nasuprot negativnim kao što su agresivnost, nasilje, diskriminacija, različita nepovoljna ponašanja i da je češći slučaj pojave diskriminatornog ponašanja prema osetljivoj grupi – stariji radnici, homoseksualna orjentacija, nego gajenje kulture nasilnog i agresivnog ponašanja; istaknuto je da se novozaposleni ili adaptira ili napušta organizaciju u zavisnosti od njegovih vrednosti koje preferira; pojašnjeno je da organizacionu kulturu posmatraju kao verovanja, vrednosti, pretpostavke, nepisane norme koje su osnov za niz politika, rešenja u praksi, postupaka u organizaciji kao što su npr. politika promocije, nagrađivanja kvaliteta, međuljudskih odnosa, stila liderstva. Na dalje su edukovani o organizacijskim promenama kao izvoru stresa – promene u strukturi organizacije kao što je uvođenje novog sektora, uvođenje novog radnog procesa kojim se može procenjivati radna uspešnost i time uticati na plate zaposlenih, vlasničke transformacije – spajanje dve kompanije, smanjenje broja zaposlenih – kod spajanja i akvizicije gde se dve kompanije spajaju i dominira finansijski moćnija, može doći do smanjenja broja zaposlenih što uzrokuje nesigurnost zaposlenja, osećanje tenzije i napetosti kada zaposleni ne znaju da li će otpuštanje pogoditi njihov sektor ili njih same dok kod zaposlenih koji ostanu u kompaniji postoje objektivni stresori koji se odnose na promene u samom poslu, tehnologiji, veći obim posla; pojedinci pod stresom uvek pokazuju veći otpor ka promenama. Upoznati su i sa ostalim organizacijskim stresorima koji se odnose na participaciju zaposlenih koji u hijerarhijskoj i birokratskoj strukturi organizacije imaju male mogućnosti da participiraju u odlukama koje su za njih važne što utiče na njihov doživljaj pripadanja, zajedništva i ukazano im je na neadekvatnu komunikacija između menadžerskog i nemenadžerskog osoblja koja povišava stres – usmena komunikacija se može ,, zagubiti ” dok preterana pisana onemogućava izvršiocu da obavi svoj posao usled preokupiranosti čitanjem, te je balans usmenih i pisanih kanala komunikacije najbolje rešenje. Uvideli su da svaki od navedenih faktora nije nužno izvor stresa već zavisi od značaja koji im pridaju zaposleni.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , sedma radionica: ,,Izvanorganizacijski izvori stresa”, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 09.12.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je osma radionica na temu izvanorganizacijskih izvora stresa, u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a. Učesnicima je pojašnjeno da stresni životni događaji, kojima smo svi izloženi, remete svakodnevni život pojedinca, njegove socijalne relacije i da iziskuju napore u procesu prilagođavanja uz isticanje da takvi događaji iako nisu u vezi sa poslom, izuzetno utiču na pojedinca ( dati primeri – smrt supružnika, člana porodice, razvod braka, fizički napad, povreda, bolest, odlazak na odsluženje zatvorke kazne i sl. ). Informisani su o uticaju negativnih događaja i na razliku kada su u pitanju nekontrolabilni događaji ( smrt supružnika ) i kontrolabilni ( planirano preseljenje ) koji izazivaju manje stresa. Ukazano je na krupne civilizacijske promene nastale poslednjih decenija koje su direktno uticale na polje balansa radnih i porodičnih uloga kod zaposlenih ( npr. rad žena, veći broj razvoda, produžen životni vek, veći broj porodica sa jednim ili dva člana koji privređuju, povećana potreba za pomoći oko čuvanja dece i starih ). Edukovani su o postojanju dve međusobno povezane situacije koje se odnose na balans poslovnog i privatnog života, prva se tiče konflikta između privatnog i poslovnog života odnosno na konflikt uloga gde jedna uloga može otežati obavljanje druge i obrnuto, dok se druga tiče facilitacije između privatnog i poslovnog života kada situacija iz privatne sfere može poboljšati situaciju na poslovnom planu i obrnuto.

  1. Program „Osnaženi možemo napred”, set radionica „Stres(NO)“ , deveta radionica: Vitamin „Z“, realizatorka: Daniela Vujadinović, dipl. specijalni pedagog

Dana 16.12.2023. godine, u okviru programa „Osnaženi možemo napred”, seta radionica pod nazivom „Stres(NO)“ , održana je deveta radionica na temu uticaja vitamina ,,Z”, hibridnog tipa – u prostorijama Udruženja osoba sa invaliditetom ,, Beograd “, ul. Dragoslava Srejovića br. 8a i onlajn, preko zoom aplikacije. Učesnici su usvojili znanja o blagotvornim efektima prirodnih elemenata na zdravlje zaposlenih. Upoznati su sa naučnim eksperimentom Ulriha ( 1984. g. ) čiji su rezultati pokazali da je postoperativni oporavak pacijenata bio brži, konzumirali su manje lekova protiv bolova i imali su bolje evaluacije od strane medicinskog osoblja ukoliko su im prozori bili okrenuti ka ,, zelenim ” površinama, a ne ka urbanim zonama gde su se nalazile zgrade i gust i bučan saobraćaj. Takođe, informisani su da određena istraživanja pokazuju da prisustvo ili kreiranje elemenata prirode oko i na radnom mestu ima pozitivan efekat na zadovoljstvo poslom kod zaposlenih, odvraća ih od traženja drugog posla, utiče na njihovu kreativnost, smanjuje stres i podstiče opšte blagostanje ( biljke u kancelarijskom prostoru, pristup baštama, parkovima tokom pauze, pogled kroz prozor na ,, zelene ” površine ). Upoznati su da se menadžmentu, službama za ljudske resurse i arhitektama šalju poruke da uključe što više elemenata prirode u radna okruženja, da podstiču izloženost zaposlenih ,, zelenilu ” tokom rada i pauza i da ohrabre zdrave životne stilove.

Tags: No tags

Comments are closed.