20230826_102102

Radionice o nasilju

Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd je održalo radionicu o nasilju za osobe sa invaliditetom.

Radionice su podržane od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru programa “Iz kruga u okruženje 2023.”

Radionica br.1. Pojam i vrste nasilja u porodici
Prva radionica ima za cilj upoznavanje učesnika sa pojmom i vrstama nasilja u porodici,
kao i distinkciju ponašanja – agresivnog, diskriminatornog i nasilnog ponašanja.
Realizatorka će prvo uvesti učesnike u temu verbalnom prezentacijom, bez preteranog
akcentovanja fenomenološkog aspekta pojave, a više naglašavajući nasilje kao krivično
delo koje, ukoliko se dokaže, nužno se sankcioniše, na koji način se učesnici
podstiču na razmišljanja u pravcu povezivanja konkretnih iskustava sa mogućnostima
reagovanja u praksi u cilju sprečavanja nasilnog ponašanja. Prisutni će biti upoznati
sa vrstama nasilja – fizičko, psihičko, seksualno, ekonomsko, digitalno, socijalno,
vršnjačko, institucionalno i kolektivno nasilje. Motivisaće učesnike da podele lična
iskustva, u atmosferi spontanosti i uz aktivno učešće svih prisutnih.
S obzirom da je prva radionica, jedan od ciljeva je i da se učesnici bliže upoznaju sa
temom koja će se obrađivati tokom trajanja projekta, kao i dogovaranje i kreiranje pravila
i atmosfere za dalji rad u grupi. Nakon uvodnog edukativnog dela, sledi diskusija i
razmena iskustava iz prakse.

Tags: No tags

Comments are closed.